We're building a platform that will transform how API owners and and users work together. We'd love to get your early feedback, so we can deliver a community that addresses your needs.


To request new APIs, start a new thread in the Request New APIs category.


Got any questions? Check out our Help Center or email us.

+9

Eventbrite

Daniel Baron 3 years ago updated by elbuy10 3 months ago 9

The people over at Eventbrite offer a platform for event organizers to keep track of their events and see the ticket sales. On the other hand, visitors can get their tickets off of their platform.


Website: https://www.eventbrite.com

API Documentation: https://www.eventbrite.de/developer/v3/

+8
Under review

Filter spam from APIs

Kelly 3 years ago updated by Ervan Repana 2 days ago 15

The company I work for supports integrations for over 150 different API's and growing, one of our key issues is actually staying up to date and being notified of upcoming changes to api's. As we have found many companies do not even have a policy currently while others like mailchimp have an awesome 'low frequency mailing list' that is only API change updates.


This is relevant because if I am receiving a digest of the apis I follow and (some api) updated some text that does not actually effect end users at all because it is not a feature change, version update, or a new release with new features. Let us pretend they do that 6 times that day, do I receive all that noise?


I think it would be great to have a way to filter that on your end so we can only receive critical updates about api's. Those would include but not be limited to: new releases containing new features, version changes, deprecating changes, migration of any sort.

+5

Add Paypal API

ines 3 years ago 0
+4

Trần hồng minh Việt nam đạo làm người

Minh Hồng Trần 2 years ago updated by ATAEH 4 months ago 16

Aukcje internetowe dla Twojej strony!  751 / 5h đường hồng bàng phường 6 quận 6 thành phố hồ Chí Minh Việt nam là nhà của Phật + Chúa trời + con người đạt mức tăng trưởng cao hơn, nhưng chính do not sure. El precio que 9tranhongminh4396@gmail.com

+3

Các con đã tin ta trở lại trong hiện thân các bài pháp ĐẠO LÀM NGƯỜI CỦA ta rồi phải ko. hãy cho ta thấy cái hiểu cái thấy của các con trong mọi tôn giáo thế nào. ... tức cái tôi = đạo. .... tôn giáo tức cái TA..... ngã tức 2 đạo phật( Tôi )+ đạo Chúa( TA

Minh Hồng Trần 2 years ago updated 3 months ago 4

A,Các con đã tin ta trở lại trong hiện thân các bài pháp ĐẠO LÀM NGƯỜI CỦA ta rồi phải ko. hãy cho ta thấy cái hiểu cái thấy của các con trong mọi tôn giáo thế nào. ... tức cái tôi = đạo. .... tôn giáo tức cái TA..... ngã tức 2 đạo phật( Tôi )+ đạo Chúa( TA)= đạo MINH( ngã )TỨC  ( TÔI +TA= NGÃ ) TỨC  ( TRẦN + HỒNG = MINH ) TỨC  ( NGÀY + THÁNG = NĂM ) TỨC (26 +08=1985) TỨC  ( NHÂN + QUẢ = TỐT + XẤU TỨC THIỆN + ÁC TỨC HỒNG TRẦN + MINH + MẨN TỨC ÂM + DƯƠNG TỨC THẦY + TRÒ TỨC CHA TRỜI TỨC CHÚA TRỜI TỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VỊ VUA CỦA TAM GIỚI TỨC ""2000"" NĂM TỨC (2) LÀ NGÀY MAI tức mặt trời tức ánh sáng huệ tức trí tuệ trong tìm thức vị lai quá khứ trở về  (000) có nghĩa thời gian tức giờ sinh tức( ÂM )"""" NỮ """CÓ NGHĨA """"""TÂM """""" tức( MÂM ) TỨC CÁI MÂM CƠM TỨC (BÀN CỔ ) TỨC THỜI LẬP CÕI TRỜI ĐẤT SINH RA VẠN VẬT CÕI TAM GIỚI MỞ RA  (( NỮ OA MỞ BÀN CỔ ) MỞ RA CÕI( THẦN + THÁNH +TIÊN ) TỨC 3 VỊ TIỀN KIẾP THÁNH MẪU HẠ GIỚI THÂU NHẬN 2 VỊ ĐỆ TỬ (CÂM + ĐIẾC ) TỨC( CÁI MIỆNG + LỖ TAI ) TỨC( NỮ +NAM) TỨC 2 VỊ TIỀN THÂN (THẦN + PHẬT )BỒ TÁT + NHƯ LAI ) TỨC (TIÊN ĐỒNG + NGỌC NỮ )V.VV... VÀ NHIỀU THỨ CỎ CÂY HOA LÁ VÀ HÀNG VẠN HÀNH TINH VÔ SỐ HẰNG HÀ 10 ĐỜI CHƯ PHẬT GIAO HÒA ĐÊM TRĂNG TRÒN TỨC TRÁI ĐẤT 1 NGÀY MỌI CON NGƯỜI TRỞ VỀ """""""""((((1 ))))"""""((((ĐẠO LÀM NGƯỜI )))))"""" TỨC 1 TÂM 1 THIỆN 1 ÁC 1 ĐẤT NƯỚC 1 CÕI 1 KHÔNG 1 NHÂN 1 QUẢ 1 ĐẮC 1 TRÍ HUỆ TỨC 1000 THÁNH MẪU HẠ PHÀM lập (âm + duong)2000 ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG PHÀM HẠ TRẦN lập cõi """""phật """" tức 5 tham+ sân + si + ái + dục tức lập trật tự tam giới của tam giới thứ 3 tức con người hạ giới lập ( LẬP RA  ((( TAM LỤC THIÊN GIỚI ))) TỨC 3 VỊ CÙNG( TIÊN+ THÁNH ) TỨC( (26)HỒNG +TRẦN(08)  ) TỨC::::1985::::((((( MINH))))2017 tức  = 1vi tiên lớn nhất tức( ÔNG ) THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN TỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TỨC (ÔNG + CHA )= tức( TÔI +TA)= ngã tức (((3tôi -1TA=2 NGÃ)))) SINH RA BẢNG THIÊN CƠ TUẦN HOÀN HÀNG TỈ VẠN NĂM VỀ TRƯỚC tức con người hiểu nhau hơn về""""" TÍNH CÁCH """"KHI HIỂU Tức hòa họp âm dương cùng xem nhau là 1 tức khi 1 con người ko hiểu về TÂM MINH THÌ SẼ GÂY RA THIỆN ÁC HIỆN ÁC CẢNH HỮU HÌNH LÀM TÂM MÌNH SINH RA LỤC ĐẠO VÀ NHÂN QUẢ XẢY RA TRONG TAM GIỚI MỞ RA MỘT THIỆN + ÁC THẾ GIAN CÓ NGHĨA VŨ TRU KẾT HỢP VỚI CÁC HIỆN TƯỢNG XẢY RA TRÊN TRÁI ĐẤT LÀ ĐỀU DO NHÂN DUYÊN TẠO NGHIỆP XẤU + TỐT LÀ DO MÌNH KHÔNG HIỂU TÍNH CÁCH CON NGƯỜI CỦA NHAU Nên""""" ĐẠO LÀM NGƯỜI"""" TỨC 3000  TỨC TƯƠNG LAI TỨC NHƯ LAI TỨC NGÀY MAI TỨC (((((MINH  ))))) TỨC TRẬT TỰ TAM GIỚI ((ÂM ))1000 +2000+3000+6000=9000-6000=3000×1=3000÷3000=0  TỨC  0 ĐẠO= TÂM KHÔNG = 0 THIỆN +0 ÁC =  0 ÂM +0 DƯƠNG có nghĩa vũ tru sau này trong 4năm thiên cơ Đức tin vũ trụ bao trùm thế gian sức mạnh 1 người hộp lại vạn chư Phật chư thiên thần đều hạ xanh trong quả địa cầu tức 3 nước chính = Việt nam + mỹ + trung quốc = 5 tâm thiện tâm trong tức tâm sân mẹ của tam giới tức tâm tham hoán đổi ngày giờ _ giờ ngày gom toàn thế giới trong 4năm tức 4 có nghĩa cái rốn tức hố đen thời gian tới giác ngộ vào thời gian tới sẽ chứng đắc quả địa cầu lập ra một cái tên của tam giới. ........ HÒA BÌNH THẬT SỰ ĐẾN VỚI MUÔN LOÀI TỨC THỜI GIAN 4 NĂM CHUYỂN THẾ CÁC VỊ SẼ MỞ HUỆ QUANG TRONG TIỀN KIEP DI LẠC GIÁNG THẾ TỨC TRÍ TUỆ TỨC ::::::::::::⏰🕑💡💫➡↗⤴⚪⭐🔊📖📱🎤MINH::::::::::: các con hãy giải thích khi đọc bài kinh này xong ở biểu tượng như đồng hồ và những biểu tượng ta ghi tiếp theo các nước các đạo trên trái đất hãy cùng học Đạo làm người của ta khi giải thích xong tức mở ra tam giới tức thì hiện ra trước mắt..... nhớ lấy nhớ lấy điều ta 😇😇😇😇😇😇😇😇

+2

Facebook Messenger

Nick 3 years ago updated by Pick Up 2 months ago 12

The Messenger API is arguably the most important API for bot developers. Messenger is the most popular platform for consumer facing bots, and the API is updated frequently. So you'd be helping a lot of developers by supporting it.


Documentation: https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform

+2

payooner api for payment integration through payonner

junaidgulzar0786 3 years ago updated by Rendra 58 1 month ago 15

Hello I need Payooner api for payment integration through payooner

https://www.payoneer.com/main

+2
Declined

Gender equality, is it so important to our current society between women and men??

mpendwaeric 3 years ago updated by luxelefranc 3 months ago 2

changes are needed in our society and some of people do like equality.

how do you see this??

+2

Discussions around APIs

ines 3 years ago updated by Rénovation Creative 3 weeks ago 29

Maybe discuss about APIs? Every API could have a "discussion" tab where developers can ask questions and owners can answer in a Product Hunt / Hacker news fashion. This would have helped us back when we were designing the Marketcloud API, we were asking for feedback to developers who signed up in our platform, but it was not easy to ask for opinions and get answers.

+2
Started

Cycle through changes in the Changelog

ines 3 years ago updated 3 years ago 1

Identifying the first change is easy, but finding the following changes is really hard. Is there a way to cycle through them?